24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (23.12.19)

Ορθή επανάληψη ως προς το 5ο Θέμα

Γλυφάδα, 20/12/2019

Aρ. Πρωτ. 41182

Αριθμός Πρόσκλησης : 24

 

ΠΡΟΣ:

  • Τον κ. Δήμαρχο
  • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,

που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας

στην οδό Άλσους 15,

την  23η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15.45 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

 

  1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7035/02.12.2019 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2019-2020 (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

  1. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της με αρ. 151/2019 μελέτης έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων» στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ 7035/02.12.2019 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2019-2020 (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

  1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ.πρωτ. 6335/28.06.2019 και κωδικό 14.6i.26.2-4.1 πρόσκλησης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Άξονας Προτεραιότητας 14: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

 

  1. Λήψη απόφασης για «Έγκριση και αποδοχή ποσού χρηματοδότησης, ύψους 20.490,00 ευρώ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Γλυφάδας στο έργο «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα στο επίκεντρο: εκπαίδευση των σπουδαστών, συμμετοχή της κοινότητας και συμμετοχικός σχεδιασμός». (εισηγήτρια Δ. Χαρίση- Μπίλια)

 

  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 295,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2019 ( Δ΄ κατανομή 2019 και συμπληρωματική κατανομή για κάλυψη δαπανών θέρμανσης) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

  

 

   Γλυφάδα,20/12/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects