1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (15.1.2020)

Γλυφάδα, 10.1.2020

Αρ. Πρωτ. 916 

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 1

 

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

                Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την  15η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα :

 

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή της πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2019 και απαλλαγή υπολόγου

 

 1. Λήψη απόφασης επί του από 10/12/2019 Πρακτικού Διενέργειας της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων»

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου»

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εργασίες κατασκευής και συντήρησης ξύλινου αστικού εξοπλισμού»

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις οδών», με αρ.μελ. 110/2019 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Μελέτη Νέου Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας», συνολικής πρ/μενης δαπάνης 220.999,11 € (πλέον ΦΠΑ) , σύμφωνα με την υπ΄αρ. 28/2018 μελέτη.

 

 1. Aνάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση
 2. Aνάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση
 3. Aνάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση
 4. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση
 5. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα
 6. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα
 7. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

 

        

       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects