2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (22.1.2020)

Γλυφάδα, 17.1.2020

Αρ. Πρωτ. 1777

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 2

 

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

                Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την  22α Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα :

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας του έργου: «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων», με αρ. μελέτης 125/2019, προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας του έργου: «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας» συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 24/2018 μελέτης, δαπάνης 855.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).
 3. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» με αρ. μελ. 12/2017.
 4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου».
 5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων FIXMYCITY και  FIXMYSCHOOL».
 6. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δειγμάτων, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων, στύλων σήμανσης, πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και εμποδίων αποτροπής στάθμευσης».
 7. Έγκριση της υπ΄αρ. 65/2020 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Μυριούνη
 8. Έγκριση της υπ΄αρ. 106/2020 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση
 9. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ.Απόστολο Γεωργούλα
 10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση
 11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη
 12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη
 13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα
 14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα
 15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

 

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

 

          

       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects