1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (29.1.2020)

Γλυφάδα, 24.1.2020

Aρ. Πρωτ. 2662

Αριθμός Πρόσκλησης : 1

 

ΠΡΟΣ:

 • Τον κ. Δήμαρχο
 • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,

που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,

την  29η Iανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 8.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί η παραδοσιακή κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

 

 1. Συζήτηση στο πλαίσιο της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4521/2018 και την 127860/Δ1/13.08.2019 ΚΥΑ

 

 1. Αποδοχή χρηματικού ποσού 955,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 7η-8η-9η - 10η-11η-12η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2019 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 057,99 € από κατανομή για το έτος 2019 χρηματοδότησης της ΣΑΕ 55 «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ και καθορισμός της δαπάνης που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό» (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 1. Λήψη απόφασης εκ νέου για τον Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της πράξης «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» με κωδικό MIS 5002538 (εισηγήτρια Ελ.Δεναξά)

 

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ.35/2019 απόφασης της Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002538 (εισηγήτρια Ελ.Δεναξά)

 

 1. Ορισμός εκ νέου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία», μετά τη με αρ.πρωτ. 116496/29895/23.12.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/μενης Διοίκησης Αττικής

 

 

 1. Έγκριση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και του Εγχειριδίου Διαδικασιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 για την υλοποίηση δημόσιων τεχνικών έργων υποδομής και δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. (εισηγήτρια Δ.Χαρίση – Μπίλια)

 

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της υπ΄αρ. πρωτ. 3670/09.12.2019 πρόσκλησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», Άξονας προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ΟΤΑ Α΄Βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

 

 1. Λήψη απόφασης για έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής έτους 2020 με βάση την από 5.12.2008 Σύμβαση πώλησης Φυσικού Αερίου» (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της τρέχουσας σύμβασης για την υπηρεσία «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας» (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας» (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

 

 1. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (εισηγήτρια Δ.Χαρίση – Μπίλια)

 

  

      Γλυφάδα,24/1/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects