3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (29.1.2020)

Γλυφάδα, 24.1.2020

Αρ. Πρωτ. 2661

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 3

 

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

           Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την  29η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα :

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού», με αρ. μελέτης 117/2019, δαπάνης 2.419.000,00 € (μη συμπ/νου ΦΠΑ).
 2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας»

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες μεταφοράς υπολειμμάτων πρασίνου»

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

 

 1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής επαναληπτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Εκποίηση κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 247/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για τις Ομάδες 2,3,4 και 5».

 

 1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)»

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FIXMYCITY ΚΑΙ FIXMYSCHOOL»
 2. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ.  Μαρία  - Αναστασία Δίβαρη
 3. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ.  Μαρία  - Αναστασία Δίβαρη
 4. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη
 5. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects