4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (05.2.2020)

Γλυφάδα, 31.1.2020

Αρ. Πρωτ. 3578

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 4

 

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

            Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 5η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 1. Λήψη απόφασης για τη σύσταση & διαχείριση Πάγιας προκαταβολής έτους 2020

 

 1. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα. (σχετ. η με αρ.πρωτ. 2679/27.1.2020 αίτηση

 

 1. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα. (σχετ. η με αρ.πρωτ. 1442/15.1.2020 αίτηση)

 

 1. Λήψη απόφασης επί της παράτασης της τελικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας».

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων».

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων, στύλων σήμανσης, πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και εμποδίων αποτροπής στάθμευσης».

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού εξέτασης ένστασης για την προμήθεια με τίτλο «Ανακατασκευή συστήματος εξαερισμού και αερισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου».

 

 1. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 247.317,50 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

 

 1. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 84.070,00 € (συμ/νων όλων των επιβαρύνσεων).

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 6443.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Δαπάνες διοργάνωσης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του Δήμου και των νομικών του προσώπων».

 

 1. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του Τόγκα Αθανάσιου σε απαίτησή του περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών του δικύκλου του.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στη με αρ. καταχ. ΑΓ 216/12.6.2019 αγωγή κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects