6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (19.2.2020)

Γλυφάδα, 14.02.2020

Αρ. Πρωτ. 5698

Αριθμός Πρόσκλησης : 6


   

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

       Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 19η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

  

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6443.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Δαπάνες διοργάνωσης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του Δήμου και των νομικών του προσώπων».

 

 1. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία- Αναστασία Δίβαρη

 

 1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η 4198//2019 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)
 2. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Λακαφώση
 2. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Λακαφώση
 3. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Μυριούνη

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Φωτεινή-Δήμητρα Βετούλη

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects