7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (27.2.2020)

Γλυφάδα, 21.02.2020

Αρ. Πρωτ. 6507

Αριθμός Πρόσκλησης : 7

 

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

            Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 27η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 3.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2020

 

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020.

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 751/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Καθορισμού Τελών και Δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων Δήμου Γλυφάδας

 

 1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2020 (σχετ. απόφαση ΔΣ ΚΑΠΠΑ)

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανακατασκευή συστήματος εξαερισμού και αερισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου»

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου»

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας» συνολικής πρ/μενης δαπάνης 2.302.419,36 € (πλέον ΦΠΑ) , σύμφωνα με την υπ΄αρ. 24/2018 μελέτη.

 

 1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς υδραυλικής μελέτης με τίτλο: «Αγωγοί ομβρίων σε οδούς της  περιοχής Τερψιθέας του Δήμου Γλυφάδας»

 

 

 1. Έγκριση υδραυλικής μελέτης με τίτλο:«Αγωγοί ομβρίων σε οδούς της περιοχής Τερψιθέας του Δήμου Γλυφάδας»

 

 1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. 1223/2019 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)
 2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α6089/2019 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)
 3. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

 

 1. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

 

 1. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαϊδη

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

 

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects