2η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.2.2020)

Γλυφάδα, 21.2.2020

Aρ. Πρωτ. 6508

Αριθμός Πρόσκλησης : 2

 

ΠΡΟΣ:

 • Τον κ. Δήμαρχο
 • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,

που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,

την  27η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 8.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

 

 1. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομής ποσού 453.400,00€, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 30292/19.04.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ» (εισηγήτρια Δ.Χαρίση-Μπίλια)

 

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2020 ( A΄ κατανομή 2020) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

 

 1. Έγκριση σύμβασης συνεργασίας Ε.Δ.Σ.Ν.Α. – Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

 1. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ΄εφαρμογή της υπ΄αρ. 479/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σχετ. απόφαση Δ.Σ. ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

 

 1. Λήψη απόφασης για τη σύσταση έξι προσωποπαγών θέσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ΄εφαρμογή της υπ΄αρ. 201/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σχετ. απόφαση Δ.Σ. ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

 

 1. Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ. 4412/7.2.2020 αίτησης της Φωτεινής Χρυσού , για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 1. Λήψη απόφασης για την υπογραφή νέας Σύμβασης του Δήμου Γλυφάδας και της ΔΕΔΔΗΕ για το φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, με χρήση του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

 

 1. Συμπλήρωση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» με αρ. μελ. 12/2017 με ένα Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του (σχετ. απόφαση 16/2020 ΟΕ) (εισηγήτρια Δ.Χαρίση-Μπίλια)

 

 1. Λήψη απόφασης περί της με Α.Π. 6255/20.2.2020 αίτησης για την τοποθέτηση των οστών «τιμής ένεκεν» της αποβιωσάσης Ρίτας Λαζαρίδη στον τάφο του αποβιώσαντος συζύγου της Δημάρχου Γλυφάδας Σάββα Λαζαρίδη (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του , ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2020 (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αντικαταστάτη του, ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 35 παρ. 2 του με αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (444 Β΄/26.4.1999) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (61 Α΄) , περί ρύθμισης θεμάτων χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2020 (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας, (λόγω κατεπείγοντος) για εκτέλεση της προμήθειας Αντιπαγετικού Αλατιού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω ειδικών καιρικών συνθηκών (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

 

 1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη Προτάσεων – Πρακτικών των συνεδριάσεων στις 27/12/2019 της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων του Δήμου, έτους 2019 (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 1. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας (εισηγήτρια Ε.Δεναξά)

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 281/2018 Απόφασης του Δ.Σ. περί Καθορισμού Τελών και Δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Γλυφάδας, μετά την τροποποίηση της υπ΄αρ. 751/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Μ.Κασσέρης)

 

 1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Δ.Χαρίση-Μπίλια)

                                                                                                                                        

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 1. Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στη με αρ. καταχ. ΑΓ 216/12.6.2019 αγωγή κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. (σχετ. απόφαση 52/2020 Ο.Ε.)

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία (εισηγητής Σ. Κουρουπάκης)

 

 1. Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης σε άτομα με αναπηρία (εισηγητής Σ. Δήμου)

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας Δημοπρασίας για την περισυλλογή ελαιολιπαντικών αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

 

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Εθελοντικού Οργανισμού για τα παιδιά «Το Χαμόγελο του παιδιού», για παραχώρηση χώρου, για τη φιλοξενία πασχαλινού bazaar, στην πλατεία Εσπερίδων από 10/04/2020 έως 15/04/2020 (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

 

 

      Γλυφάδα,21.2.2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects