8η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (04.03.2020)

Γλυφάδα, 28/02/2020

Αρ. Πρωτ. 7415

Αριθμός Πρόσκλησης : 8


   

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

       Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 04η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 

 

 1. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

 

 1. Λογιστική τακτοποίηση ποσού 333.165,36 που αποδόθηκε από την τράπεζα Πειραιώς με χρέωση τηρούμενου σε αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 13.12.2019 κατασχετηρίου του Αβραμίδη Κυριάκου του Δημητρίου, εις χείρας της τράπεζα Πειραιώς Α.Ε ως τρίτης. (770/2019, 769/2019 πρώτα (Α΄) εκτελεστά Απόγραφα των με αρ. α09117/2018 και 9118/2018 αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας»
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομιών» με αρ. μελέτης 125/2019 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
 3. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα
 4. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας
 5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α6683/2019 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)
 6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α182/2019 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά)

 

 1. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. κ. Απόστολο Γεωργούλα

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Δημήτριο Αναστόπουλο

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση

  

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects