9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (11.03.2020)

Γλυφάδα, 6/3/2020

Αρ. Πρωτ. 8111

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 9

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

            Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 11η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 – Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη από τους ΚΑΠ.

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 – Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη μορφή λοιπών αντικαταβολών.

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ανακατασκευή συστήματος εξαερισμού και αερισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου»

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας»

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

 

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
 2. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας
 3. Ανάκληση της υπ΄αρ. 74/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη εκ νέου απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α 4198/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)
 4. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects