10η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (18.03.2020)

 

Γλυφάδα, 13/3/2020

Αρ. Πρωτ. 9146

Αριθμός Πρόσκλησης : 10

 

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

            Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 18η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

  1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων» (αρ.μελ. 30/2019)

 

  1. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων» συνολικής πρ/μενης δαπάνης 74.400,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) , σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2/2020 μελέτη.

 

  1. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων καθαριότητας ».

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας»

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects