11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (24.03.2020)

Γλυφάδα, 20/03/2020 

Αρ. Πρωτ. 9474

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 11
   

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

       Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που  θα  γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 24η Μαρτίου 2020,

ημέρα Τρίτη  και ώρα 2.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 

  1. Λήψη απόφασης για Α)Έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 20.6279.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών», σχετικά με την Προμήθεια υλικών για την καταπολέμηση ιών και αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, συνολική πρ/σας δαπάνης 24.800,00 € συμπ. ΦΠΑ (24%) και Β) Έγκριση του τρόπου διενέργειας  και εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής, με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

 

  1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων» (αρ.μελ. 30/2019)

 

  1. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων» συνολικής πρ/μενης δαπάνης 74.400,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) , σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2/2020 μελέτη.

 

  1. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων καθαριότητας».

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας»

 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

 

 

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις οδών», με αρ. μελ. 110/2019 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου

 

  1. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects