18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (27.05.2020)

Γλυφάδα, 22/05/2020

Αρ. Πρωτ. 13010

Αριθμός Πρόσκλησης : 18

   

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

       Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που  θα  γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 27η Μαΐου 2020,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

  1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

 

  1. «Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 2020»

 

  1. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ». 

 

  1. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » και με το δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε» σε απαίτησή της που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12210/13-5-2020  αίτησή της.

 

  1. Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στην με αριθμό καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

 

  1. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

 

  1. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

 

  1. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

 

  1. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

 

  1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (Αποφ. 341/2019 Ειρηνοδικείου Αθηνών)

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

 

       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects