6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (01.6.2020)

Γλυφάδα, 28.5.2020

Aρ. Πρωτ. 13011

Αριθμός Πρόσκλησης : 6

 

ΠΡΟΣ:

 • Τον κ. Δήμαρχο
 • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,

που  θα  γίνει, σύμφωνα με το  άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένουμέσω Τηλεδιάσκεψης, την  1η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα, και ώρα 8.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

 1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.
 2. Λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης κατανομής ποσού 451.181,65 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 στους δήμους της χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.  (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)
 3. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 22.000,00 € που αντιστοιχεί στον Δήμο μας από την κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2020, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)
 4. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 16/2020 προηγούμενης απόφασης δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά χαρακτηρισμό κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2020 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)
 5. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020 (σχετ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγήτρια Δ. Χαρίση – Μπίλια)
 6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020 (σχετ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)
 7. Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού (σχετ. απόφαση Ν.Π.ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών &Αμφισβητήσεων έτους 2020 (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)
 9. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2020 ( Β΄ κατανομή 2020) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές» (εισηγήτης Π.Δορκοφίκης)
 10. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος στην επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για μίσθωση ακινήτων, που αφορά στη στέγαση σχολικών μονάδων Α/βαθμιας εκπαίδευσης (εισηγήτης Π.Δορκοφίκης)
 11. Λήψη απόφασης για απόδοση φόρου τιμής προς τον κεκοιμημένο Μακαριστό Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κυρού Παύλου του Α΄.
 12. Λειτουργία υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας με διακεκομμένο ωράριο και λειτουργία υπηρεσίας κατά περίπτωση Τρίτη –Σάββατο (εισηγήτρια Αν.Καυκά)
 13. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » και με το δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε» σε απαίτησή της που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12210/13-5-2020 αίτησή της (σχετ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)
 14. Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στην με αριθμό καταχώρισης ΑΓ426/2019 αγωγή κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (σχετ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

 

 

     Γλυφάδα,28.5.2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects