20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (03.06.2020)

Γλυφάδα, 29/05/2020
Αρ. Πρωτ. 13707

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 20


ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 3η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ»

3. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

4. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη
5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. 341/2019 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών)

 

Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects