21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (10.06.2020)

Γλυφάδα, 05/06/2020

Αρ. Πρωτ. 14378

Αριθμός Πρόσκλησης : 21

 

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

       Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που  θα  γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 10η Ιουνίου 2020,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ»
  2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
  3. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
  4. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειμένων Γραφείου  &  Λοιπών  Ειδών Αρχειοθέτησης Εγγράφων  & Ξηρογραφικού  Χαρτιού», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.871,10€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
  5. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογών «FIX MY CITY» και «FIX MY SCHOOL».
  6. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εξ’αποστάσεως μέτρησης της θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020.
  7. Λήψη απόφασης εκ νέου για τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού έργων με εκτιμώμενη αξία ίσης ή κατώτερης των 60.000€ (χωρίς Φ.Π.Α) για το έτος 2020 βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
  8. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

 

  1. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

 

  1. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αναστάσιο Θωμαΐδη

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

 

       ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects