22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (17.06.2020)

Γλυφάδα, 12/06/2020

Αρ. Πρωτ.14951

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 22

     

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

            Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που  θα  γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 17η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 1. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»
 2. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - FIX MY CITY», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 424,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
 3. Έγκριση για α) προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (όπως ορίζεται στο μέρος Β του αρθ. 24 του Ν.4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ΄της παρ. 2 του αρ. 32 του  Ν.4412/2016), β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης, της προμήθειας με τίτλο  «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» και γ) ορισμό της τριμελής Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
 4. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ 7035/02.12.2019 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : “ Δράσεις Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου 2019 - 2020 ”.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της  με αρ. 85 / 2020  μελέτης έργου με τίτλο: « Δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο ΟΤ 477 » στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 7035/02.12.2019 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : “ Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020”.

 

 1. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου επιπλέον ποσού στο πλαίσιο υποβολής στο Πράσινο Ταμείο της πρότασης με τίτλο «Δημιουργία βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο ΟΤ 477»

 

 1. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών» (με αρ.μελ. 99/2017)
 2. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, προς εξόφληση της δαπάνης που αφορά χορήγηση αντιγράφων στοιχείων υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης
 3. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α 1280/2020 απόφασης  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς)
 4. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα
 5. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

 

        ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗ

 

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects