23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (19.06.2020)

Γλυφάδα, 18/06/2020

Αρ. Πρωτ. 15567

Αριθμός Πρόσκλησης : 23

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

            Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4555/2018,

σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που  θα  γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης,

την 19η Ιουνίου 2020,

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα :

 

  • Έγκριση για α) προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (όπως ορίζεται στο μέρος Β του αρθ. 24 του Ν.4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ΄της παρ. 2 του αρ. 32 του  Ν.4412/2016), β) εκ νέου των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης, της προμήθειας με τίτλο  «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» και γ) ορισμό της τριμελής Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω  των καταληκτικών  ημερομηνιών που υπάρχουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects