24η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (24.06.2020)

Γλυφάδα, 19/06/2020

Αρ. Πρωτ. 15787

Αριθμός Πρόσκλησης : 24

 

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

            Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που  θα  γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 24η Ιουνίου 2020,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)»

 

  1. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - FIX MY CITY».

 

  1. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.939,20€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

 

  1. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων», συνολικής κατά τον πρ/σμό της υπ΄αρ. 10/2018 μελέτης, δαπάνης 810.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)
  2. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας», συνολικής κατά τον πρ/σμό της υπ΄αρ. 72/2020 μελέτης, δαπάνης 74.335,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)
  3. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση
  4. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση
  5. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

 

        ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects