25η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (01.07.2020)

Γλυφάδα, 26/06/2020

Αρ. Πρωτ. 16642

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 25

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

            Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που  θα  γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 1. Λήψη απόφασης για την 3η αναμόρφωση του πρ/σμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας»
 3. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια Διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εξωραϊσμός ακτών Δήμου Γλυφάδας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 506,00€ (συμ. ΦΠΑ, για 2 έτη).
 4. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 42, 118 και 139/2020 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση και συμπλήρωση πάγιας προκαταβολής.
 5. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας
 6. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση
 7. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη
 8. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα
 9. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση
 10. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη
 11. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

 

        ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

 

 

 

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects