26η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (08.07.2020)

Γλυφάδα, 3.7.2020

Αρ.πρωτ. 17440

 

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 26

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

            Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που  θα  γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 8η Ιουλίου 2020,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 1. Έγκριση Α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (όπως ορίζεται στο μέρος Β του αρθ. 24 του Ν.4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ΄της παρ. 2 του αρ. 32 του  Ν.4412/2016) Β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του άρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» και Γ) Ορισμό της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
 2. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια Κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου κατηγορίας α) ντουλάπας και β) σπλιτ, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020.
 3. Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την ειδική συντήρηση χημικού καθαρισμού και απολυμαντικής δράσης των κλιματιστικών και τοποθέτηση ενεργού άνθρακα, στο πλαίσιο μέτρων αποφυγής μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020.
 4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας»
 5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες συλλογής σύμμεικτων στερεών αποβλήτων»
 6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και την 1η Σ.Σ.Ε του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» με αρ.μελ 72/2018 που εκτελείται από τον ανάδοχο “ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ”
 7. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα
 8. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση
 9. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Κωσταντίνο Λακαφώση
 10. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη Δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη
 11. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α2504/2020 απόφαση Πρωτοδικείου Πειραιώς)
 12. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α2869/2020 απόφαση Πρωτοδικείου Πειραιώς)

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

        ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects