27η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (15.07.2020)

 

Γλυφάδα, 10/07/2020

Αρ.πρωτ. 18327

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 27

 

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

            Επιτροπής

 

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που  θα  γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 15η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

  1. Έγκριση του πρακτικού του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του άρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)»
  2. Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»
  3. Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
  4. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020
  5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020
  6. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα
  7. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη
  8. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της Αικατερίνης Αυγερινού σε απαίτηση της περί αποζημίωση για ζημιά που υπέστη εξ αιτίας ατυχήματος

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

        ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects