8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (15.07.2020)

 

Γλυφάδα, 10/07/2020

Αρ.πρωτ. 18328

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 8

 

ΠΡΟΣ:

 • Τον κ. Δήμαρχο
 • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

 

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,που  θα  γίνει, σύμφωνα με το  άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης, την  15η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ.για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 2. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αριθμό 16 & 60/2020 προηγούμενων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά χαρακτηρισμό κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγήτρια Α. Καυκά)
 3. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020 (σχετ. απόφαση Ο.Ε) (εισηγήτρια Δ. Χαρίση-Μπίλια)
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020 (σχετ. απόφαση Ο.Ε) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)
 5. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2018 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018) (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )
 6. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2018 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )
 7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018) (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )
 8. Εκλογή τακτικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση έτους 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )
 9. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση έτους 2018 (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )
 10. Έγκριση προκαταβολής α) αποζημίωσης στον πρόεδρο του Δ..Σ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στις δύο Αντιπροέδρους του Δ.Σ, για την χρονική περίοδο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση 2020, β) αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» στα μέλη του Δ.Σ, για την χρονική περίοδο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση 2020 (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )

 

 1. Αποχώρηση Δήμου Γλυφάδας από το μίσθιο ακινήτου επί των οδών Γούναρη, αρ. 199 και Ιλίου
 2. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε (εισηγήτρια Δ. Χαρίση-Μπίλια)
 3. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (εισηγήτρια Δ. Χαρίση-Μπίλια)

 

     Γλυφάδα,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects