19η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (2.12.2020)

 Γλυφάδα,  27/11/2020

Aρ. Πρωτ.  34856

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 19

 

ΠΡΟΣ:

 • Τον κ. Δήμαρχο
 • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση, που  θα  γίνει, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Α) μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 2a Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

 1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση Κ.Ε.Π (Κέντρου εξυπηρέτησης Πολιτών) (εισηγητής Ιω. Σκαλτσάς)

 

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης για έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)

 

 1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020 (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

 

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020 (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)

 

 1. Πρόταση για τον καθορισμό των Τελών Καθαριότητας για τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών στο Δήμο μας οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)

 

 1. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμπλήρωση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στον Δήμο Γλυφάδας» (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

 

 1. Λήψη απόφασης για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες από το Δήμο Γλυφάδας (εισηγήτρια Ε. Δεναξά)

 

 

 

 1. Λήψη απόφασης για την προσωρινή στέγαση άπορων δημοτών (εισηγήτρια Ε. Δεναξά)

 

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο: «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

 

 

 

      Γλυφάδα,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects