18η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (2.12.2020)

Γλυφάδα,  27/11/2020

Aρ. Πρωτ.  34855

 

Αριθμός πρόσκλησης : 18

 

ΠΡΟΣ:

  • Τον κ. Δήμαρχο
  • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

 

Σας  προσκαλούμε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013  και  σε συνδυασμό με τις σχετικές των άρθρων 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (87

Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σε  ειδική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της  από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄76)  μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 2α Δεκεμβρίου 2020, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

 

 

  1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους

 

  1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους

 

  1. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου & του Νομικού Προσώπου ΚΑΠΠΑ, οικ. έτους

 

 

 

 

Γλυφάδα, 27.11.2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects