20η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (09.12.2020)

Γλυφάδα, 4/12/2020
Aρ. Πρωτ. 35588

Αριθμός Πρόσκλησης : 20

ΠΡΟΣ:
1. Τον κ. Δήμαρχο
2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση,
που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Α)
μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 9η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ.
για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.

2. Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Μ.Π.Ε.) αναθεώρησης ΓΠΣ Δήμου Γλυφάδας και ενσωμάτωση συμπερασμάτων Σ.Μ.Π.Ε. στο Στάδιο Β2 , σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 112119/1375/02.12.2020 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας μίσθωσης ακινήτου στη Γλυφάδα (πάνω από τη Λ.Βουλιαγμένης) για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας νηπιαγωγείου για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2020 (Δ΄ κατανομή 2020) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

5. Λήψη απόφασης για μείωση των μισθωμάτων σχολικών κυλικείων του Δήμου μας (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

Γλυφάδα,4.12.2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects