3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (19.3.2021)

 Γλυφάδα, 12/03/2021

Aρ. Πρωτ. 6852

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 3

 

ΠΡΟΣ:

 • Τον κ. Δήμαρχο
 • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,που  θα  γίνει, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Α) μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 19η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

 

 

 1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.

 

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 3/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου (Α/Α: 1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002538 (εισηγήτρια Ε.Δεναξά)

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γλυφάδας στο Δίκτυο με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων για την προώθηση των βιώσιμων καθαρών μεταφορών και της ασφαλούς κινητικότητας» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» (εισηγητής Ιω.Παπάς)

 

 1. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου στο Δήμο Γλυφάδας

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2021 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος) 
 2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου Δήμου Γλυφάδας για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κεντρικός Αγωγός περιοχής Τερψιθέας – Τμήμα εκτός σχεδίου» , πρ/σμού 510.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του , ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2021 (εισηγητής Σ.Δήμου)
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 35 παρ. 2 του με αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (444 Β΄/26.4.1999) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (61 Α΄) , περί ρύθμισης θεμάτων χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2021 (εισηγητής Σ.Δήμου)
 5. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2021 (Α΄ κατανομή 2021) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)
 6. Λήψη απόφασης για μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων, Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)
 7. Έγκριση σύστασης από το Δήμο Γλυφάδας Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4670/2020 , έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο.

 

 1. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξης δέσμευσης θέσεων στάθμευσης του έργου «Νέο κτίριο Πολιτισμού για τη μουσική, με υπόγειο χώρο στάθμευσης, φύτευση δώματος και κοπή δέντρου στη Γλυφάδα»

 

 1. Έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης οικοπέδου κυριότητας του Δήμου Γλυφάδας (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
 2. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

 

 1. Επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών «Κατασκευές πεζοδρομιών στο Δήμο Γλυφάδας» (σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής Ιω.Σκαλτσάς)

 

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρείας (σχετ. η με αρ.πρωτ: 19265/20.7.2020 αίτηση) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
 2. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρείας (σχετ. η με αρ.πρωτ: 19266/20.7.2020 αίτηση) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
 3. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρείας (σχετ. η με αρ.πρωτ: 19263/20.7.2020 αίτηση) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
 4. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου (σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής Ιω.Σκαλτσάς)

 

                           

                                                                                                  Γλυφάδα,12/03/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects