5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (14.4.2021)

Γλυφάδα, 9.4.2021
Aρ. Πρωτ. 9282

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 5

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία  ακυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Α) μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 14η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2018» (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

4. Έγκριση σύστασης από το Δήμο Γλυφάδας Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4670/2020 , έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο.

5. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Γλυφάδας (κατ΄εφαρμογή του άρθρου 70 Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019) (εισηγήτρια Ελ.Δεναξά)

6. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

8. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμπλήρωση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικού Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη» (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

9. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρείας (σχετ. η με αρ.πρωτ: 19265/20.7.2020 αίτηση) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
10. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρείας (σχετ. η με αρ.πρωτ: 19266/20.7.2020 αίτηση) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
11. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρείας (σχετ. η με αρ.πρωτ: 19263/20.7.2020 αίτηση) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
12. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου (σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής Ιω.Σκαλτσάς)

 


Γλυφάδα,9/04/2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects