6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (26.5.2021)

Γλυφάδα, 20.5.2021
Aρ. Πρωτ. 13594

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 6

ΠΡΟΣ: 

Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Α)μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 26η Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.

2. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (σχετ. αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητής Δ. Ακρίβος)

3. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (σχετ. αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητής Δ. Ακρίβος)

4. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (σχετ. αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητής Δ. Ακρίβος)

5. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής Δ. Ακρίβος)

6. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)

8. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (σχετ απόφαση ΟΕ 141/2021) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)

 

9. Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (σχετ απόφαση ΟΕ 142/2021) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
10. Λήψη απόφασης για την απόσυρση από την κυκλοφορία οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στέγασης του Συνδέσμου Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου (Συ.Δ.Μη.Π.) (εισηγητής Σ. Κουρουπάκης)

 


Γλυφάδα,20/05/2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects