8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (23.6.2021)

 Γλυφάδα, 18/06/2021

Aρ. Πρωτ. 16958

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 8

 

ΠΡΟΣ:

 • Τον κ. Δήμαρχο
 • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,που  θα  γίνει, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Α)μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 23η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

 

 1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.

 

 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2019 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019) (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )

 

 1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2019 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )

 

 1. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 (01/01 έως 31/12 έτους 2019) (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )

 

 1. Εκλογή τακτικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )

 

 1. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση έτους 2019 (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )

 

 1. Έγκριση προκαταβολής α) μηνιαίας αποζημίωσης στον πρόεδρο του Δ..Σ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στις δύο Αντιπροέδρους του Δ.Σ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση 2020, β) αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» στα μέλη του Δ.Σ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση 2020 (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )

 

 1. Έγκριση του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» της ανώνυμης εταιρείας του Δήμου Γλυφάδας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» (εισηγητής Ν. Λεβετσοβίτης )

 

 1. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

 

 1. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

 

 1. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

 

 

                             

                                     Γλυφάδα,18/06/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects