9η Ειδική Ισολογισμού(14.7.2021)

 

 

 

Γλυφάδα, 9.7.2021
Αρ.Πρωτ. 19465

Αριθμός Πρόσκλησης :9

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Διευθύντρια Οικονομικού

Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
Υπόψη : Κου Νικολέτου Κων/νου

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παργ. 4 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. γ΄παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της
από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 14η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.
με μοναδικό θέμα :

• Λήψη απόφασης επί του Ισολογισμού του Δήμου της 19ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2019 – 31/12/2019). (σχετ. η με αρ. 218/2021 απόφαση Ο.Ε.)

 

Γλυφάδα,9.7.2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects