10η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (14.7.2021)

Γλυφάδα, 9.7.2021
Aρ. Πρωτ. 19466

Αριθμός Πρόσκλησης : 10

ΠΡΟΣ:
 Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Α)μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 14η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.
2. Τροποποίηση της με αρ. 41/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Γλυφάδας (κατ΄εφαρμογή του άρθρου 70 Α του Ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019)» (εισηγήτρια Ελ.Δεναξά)
3. Λήψη απόφασης για τη δωρεά τεσσάρων (4) παλαιών απορριμματοφόρων του Δήμου Γλυφάδας , που δε χρησιμοποιούνται , στο Δήμο Σαλαμίνας (εισηγητής Δ. Ακρίβος)

4. Τροποποίηση της με αρ. 57/2021 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Λήψη απόφασης για την απόσυρση από την κυκλοφορία Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου μας» (εισηγητής Δ. Ακρίβος)

5. Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)

6. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου & του Νομικού Προσώπου ΚΑΠΠΑ, οικ. έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)

7. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)
8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
9. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

10. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

11. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

 

 


Γλυφάδα,9.7.2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects