11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (28.7.2021)

Γλυφάδα, 23/07/2021
Aρ. Πρωτ. 21143

Αριθμός Πρόσκλησης : 11

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Α)μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 28η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.
2. Λήψη απόφασης για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)
3. Λήψη απόφασης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Δήμου Γλυφάδας (εισηγτής Π.Δορκοφίκης)
4. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)
5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
6. Λήψη απόφασης ορισμού εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για την πράξη «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των Νηπιαγωγείων του Δήμου, βάσει του αρ 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α) (Υποέργο 2) με κωδικό έργου ΣΑΕ- 047 2020ΣΕ04700018» του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 202020) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)


                                                                                                   Γλυφάδα,23/07/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects