ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_96

Λήψη απόφασης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΥΔΕ) στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», για α) την αποδοχή των όρων της δανειακής σύμβασης και β) εκχώρηση εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος, με τον Oργανισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σχετικά με τη χορήγηση επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects