ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_98

Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση του κ. ΤΣΕΝΕΜΠΗ ΜΙΧΑΗΛ για Ορισμό Τιμής Μονάδος προσκυρωτέου τμήματος που προκύπτει σύμφωνα με την 18/1991 Πράξης προσκύρωσης στο Ο.Τ. 229

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects