ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_207

«Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας που θα...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_12

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_11

Λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_10

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της τρέχουσας σύμβασης για την υπηρεσία...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_9

Λήψη απόφασης για έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής έτους 2020, με βάση την από 05.12...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_8

Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_7

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της υπ΄αρ....

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_6

Έγκριση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και του...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_5

Ορισμός εκ νέου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_4

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 35/2019 Απόφασης του Δημοτικού...

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects