ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_249

Έγκριση Αιτήματος για υπαγωγή σε ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο μας,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_248

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_247

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_246

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_245

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_244

Λήψη απόφασης επί του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αντικατάσταση...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_243

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Μελέτη Νέου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_242

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_241

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_240

Συγκρότηση σε Σώμα και Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects