ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_359

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_358

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α1539/2021 απόφαση...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_357

Λήψη απόφασης α) για την συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου i) στο Ετήσιο Τακτικό...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_356

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_355

Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_354

Έγκριση και προσωρινή παραλαβή του 2ου σταδίου της μελέτης με τίτλο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_353

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_352

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_351

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α2069/2021 απόφαση...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_350

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ...

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects