ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_79

«Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_78

«Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση »

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_77

«Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_76

«Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας (λόγω κατεπείγοντος) για...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_75

«Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας (λόγω κατεπείγοντος) για...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_74

«Λήψη απόφασης για τη σύσταση και διαχείριση πάγιας προκαταβολής έτους 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_73

«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_72

«Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_71

«Πρόβλεψη υπέρβασης ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων για την 1η...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_70

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α5795/2020 απόφαση...

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects