ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_329

Λήψη απόφασης για εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) αίθουσας εντός...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_334

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_333

Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_332

Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_331

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Μυριούνη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_330

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. 853/2020 απόφαση του...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_328

Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_327

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_325

Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_324

Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευές διακλαδώσεων...

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects