ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_200

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά σε πρόταση εξώδικου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_199

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_198

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_197

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αριστείδη...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_196

Έγκριση της υπ΄αρ. 1102/2021 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στη...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_195

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_194

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_193

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_192

Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2021_190

Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης, σχετικά...

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects