ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_285

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_284

Έγκριση της διενέργειας δαπάνης για την Μίσθωση container για αποθήκευση οικιακών...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_283

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_282

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_281

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_280

Εισηγητική έκθεση Α’ εξαμήνου του έτους 2020 προς την Οικονομική Επιτροπή για την...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_279

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, προς εξόφληση της δαπάνης που...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_278

Eγκριση της διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια α) μασκών προστασίας μιας...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_277

«Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_276

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects