ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_275

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (Α2599/2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_274

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_273

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_272

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_271

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_270

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_269

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_268

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων», αρ. μελ. 67/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_267

Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση μονάδων...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_266

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects