Ψηφιακά Πιστοποιητικά για Επιχειρήσεις

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών του Δήμου Γλυφάδας, να αιτηθεί και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό, τη βεβαίωση ή το αποδεικτικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο, γλιτώνοντας έτσι κόπο και χρόνο.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των προσωπικών κωδικών που διαθέτει κάθε ιδιοκτήτης της επιχείρησης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού. Απλά και γρήγορα!

Διατίθενται οι παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες: 

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αποστολή Δικαιολογητικών προς απόδοση του Δημοτικού Τέλους 0,5% επί ακαθαρίστων εσόδων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Τέλους 0,5% Παρεπιδημούντων - Τέλους 5% Κέντρων Διασκέδασης και Συναφών Καταστημάτων
Αίτηση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Αίτηση υποβολής Απόψεων - Αντιρρήσεων (ν. 4442/2016-ΚΥΑ 16228/2017) / Αίτηση Συμμόρφωσης
Αποστολή Δικαιολογητικών Πληρωμής Ετήσιου Τέλους Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με τραπεζοκαθίσματα
Έκδοση Παραβόλου Εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερότητας και Λοιπών Βεβαιώσεων για Καταστημάτα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Αίτηση χορήγησης αντιγράφων/στοιχείων από το αρχείο του Τμήματος Καταστημάτων

 

Περίπτερα

Αίτηση Μετατόπισης Περιπτέρου

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Εκμίσθωσης Περιπτέρου σε Φυσικό Πρόσωπο

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Εκμίσθωσης Περιπτέρου σε Εταιρεία

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου Περιπτέρου (για Φυσικό Πρόσωπο)

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου Περιπτέρου (για Εταιρεία)

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Κουβούκλιο Περιπτέρου

 

Η σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας στη νέα ψηφιακή υπηρεσία, θα μας επιτρέψει την έκδοση περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αποδεικτικών στο άμεσο μέλλον.

Συνοπτικά, τα βήματα που προβλέπει η νέα ηλεκτρονική διαδικασία, είναι τα εξής:

- Εισέρχεστε στο σύστημα με την χρήση των προσωπικών κωδικών σας στο taxisnet
(Σημαντική σημείωση: Ο δήμος Γλυφάδας δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).
- Επιλέγετε το πλήκτρο "Νέα Αίτηση Πιστοποιητικού".
- Επιλέγετε το πιστοποιητικό που σας ενδιαφέρει.
- Συμπληρώνετε τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, πεδία και επισυνάπτετε τα σχετικά έγγραφα.
- Επιλέγετε "Αποστολή Αίτησης".
Η αίτηση σας ελέγχεται από την αντίστοιχή Υπηρεσία του Δήμου. Εφόσον είναι πλήρης, τότε το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή αποδεικτικό αναρτάται στο σύστημα και εσείς ενημερώνεστε με σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε με τον ίδιο τρόπο (βήμα 1) και να το παραλάβετε από την λίστα "Ολοκληρωμένα Αιτήματα".

Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα στην αίτησή σας, αυτή σας επιστρέφεται με σχετική αναφορά των αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιήσετε, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε την αίτηση από την αρχή. Για την διόρθωση της αίτησής σας θα λάβετε και πάλι σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε εκ νέου στο σύστημα και να διορθώσετε την αίτησή σας μέσω της λίστας "Ανοικτά Αιτήματα".

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects