Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής έργου του Δήμου Γλυφάδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

διακηρύσσει:

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με συνολική, κατά τον προϋπολογισμό της με αριθμό 72/2020 Μελέτης του Δήμου μας, δαπάνη 74.355,00 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%).

Με το έργο αυτό θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στα σχολικά κτίρια, που αφορούν σε εργασίες κατασκευής ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ.

Την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.  λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση    των προσφορών θα γίνει την 7η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ του ΜΕΕΠ. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του πιο πάνω έργου είναι έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα τεύχη Δημοπράτησης, το ΤΕΥΔ και το έντυπο οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/diagwnismoi.

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13318/24-02-2020 Απόφαση Ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης IΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ – 055 2017ΣΕ05500010 για το ποσό των 31.000,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 43.355,00 ευρώ θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Γλυφάδας και έχει περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Γλυφάδας με την ένδειξη K.A.: 15.7326.0006. 

                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

                ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects