Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συντήρηση και Αναβάθμιση Αθλητικών Χώρων

 

Δήμος Γλυφάδας, 21 / 07 / 2020

Αριθμ. Πρωτ. : 19323/2020

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

διακηρύσσει:

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με συνολική, κατά τον προϋπολογισμό της με αριθμό 10/2018 Μελέτης του Δήμου μας, δαπάνη 810.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%).

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των κυριότερων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γλυφάδας, ήτοι: α) το κτίριο αποδυτηρίων του 1ου Δημοτικού Γηπέδου Γλυφάδας, τα υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ και το κλειστό γήπεδο μπάσκετ “Οδυσσέας Παπαδόπουλος” που βρίσκονται επί της οδού Αλ. Παναγούλη   β) το κλειστό κολυμβητήριο και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις στο ΔΑΚ Γλυφάδας και  γ) τα υπαίθρια γήπεδα τένις και μπάσκετ “Ευρυάλης” και “Αιξωνής”

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.  λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση    των προσφορών θα γίνει την 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ του ΜΕΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα τεύχη Δημοπράτησης, το ΤΕΥΔ και το έντυπο οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/diagwnismoi.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 13.064,52 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου οφείλουν να διαθέτουν Πιστοποιητικό ISO 9001 Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναμο συμμετέχοντα, το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα.

Η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: “Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων”  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 810.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), προέρχεται από την Περιφέρεια Αττικής, Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9777.04.030), ενώ η δημοπράτηση και η επίβλεψη της εκτέλεσής του θα γίνει με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα. Έχει περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Γλυφάδας με την ένδειξη K.A.: 15.7326.0004.

            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

            ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects