ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Τα διαθέσιμα σχέδια και λοιπό υλικό του υπό δημοπράτηση έργου θα βρίσκονται στη διάθεση των συμμετεχόντων στο portal στο www.promitheus.gov.gr
[21PROC009110764]

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects